PaveRent heeft een platte organisatiestructuur en een ‘hands-on’ mentaliteit. Door de korte lijnen kan er snel geschakeld worden en is de organisatie snel gemobiliseerd. Wij hebben de kennis, vaardigheden, ervaring en materieel in huis om diverse beheer en onderhoudswerkzaamheden in de openbare ruimte te kunnen uitvoeren. Hierbij verliezen wij Kwaliteit, Arbo en Milieu nooit uit het oog, want dit is verweven in onze bedrijfsvoering.

Kwaliteit

Wij streven voortdurend naar een hoog kwaliteitsniveau dat past bij de vraag van de opdrachtgever. Liever een 8 dan een 6 is hierbij het credo. Door middel van een efficiënt en laagdrempelig Kwaliteit Management Systeem wordt de kwaliteit van deze bedrijfsvoering geborgd, zodat een kwalitatief hoogwaardig product tegen een financieel aanvaardbare kostprijs kan worden gerealiseerd. Daarbij wordt voldaan aan de verwachtingen en behoeften van de opdrachtgevers. Basis voor dit kwaliteitsbeleid zijn de normen zoals die zijn neergelegd in de NEN-ISO-9001-2008.

Arbo

Het beleid is gericht op de hoogst mogelijke veiligheid en een zo goed mogelijke bescherming van de gezondheid van onze werknemers. Goede arbeidsomstandigheden dragen substantieel bij in het behalen van de gewenste kwaliteit. PaveRent besteed daarom veel aandacht aan efficiënte en veilige arbeidsprocessen, welke tevens veiliger voor medeweggebruikers en/of omgeving zijn. Wij wijken hierbij graag af van de gangbare en reeds bestaande paden en betreden graag innovatieve, duurzame en maatschappelijk verantwoorde nieuwe arbeidsprocessen. De door PaveRent geïntroduceerde ‘blow-patcher’ op de Nederlandse markt is daar een concreet voorbeeld van.

Milieu

Wij  dragen actief bij aan de vermindering van CO2-uitstoot en de verduurzaming van onze producten en diensten. Als blijk van dit beleid heeft PaveRent een CO2-Footprint opgesteld, waarin alle CO2-emissiebronnen zijn geïnventariseerd en vastgelegd.

PaveRent streeft ernaar om binnen afzienbare tijd het certificaat CO2-bewust van de alom bekende CO2 prestatieladder 2.0 binnen te halen. Als blijk hiervan voert PaveRent een actief beleid op gebied van duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen (MvO).

VCA*

Om Wegenbouwkundige werkzaamheden zo veilig en gezond mogelijk te kunnen uitvoeren zijn onze medewerkers VCA-VOL gecertificeerd. Hierbij streven wij naar eliminatie van alle voorzienbare gevaren die kunnen leiden tot persoonlijk letsel en beroepsziekte, zowel van eigen werknemers als die van derden, evenals schade aan materieel en milieu. Het certificaat is het bewijs dat de houder de werkzaamheden uitvoert met veilige middelen en op een veilige manier.